Regulamin

[English version below]

Regulamin Sklepu Internetowego brusheswithlove.eu

1. Właścicielem sklepu internetowego jest BWL Ilona Dzierzęcka.

2. Dane firmy:
BWL Ilona Dzierzęcka, ul. Esperanto 14 m. 21, 01-049 Warszawa, NIP 556 191 21 78

3. Nr konta bankowego:
61 1140 2004 0000 3502 7841 5792

4. Sklep internetowy czynny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Składanie i realizacja zamówień

1. Aby dokonać zamówienia, jest wymagane podanie danych kontaktowych Kupującego (ważny adres e-mail, adres dostarczenia, numer telefonu).

2. Kupujący, składając zamówienie w sklepie, zgadza się na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych brusheswithlove.eu są cenami brutto (zawierają podatek). Dla stron transakcji wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy zakupiony towar wystawiamy fakturę. Faktura będzie wystawiona bez podpisu odbiorcy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku, faktura nie musi zawierać podpisu odbiorcy.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy przedmiot jest dostępny w Sklepie. W przypadku niedostępności przedmiotu objętego zamówieniem, spowodowanej np. błędem stanu magazynowego, Klient jest informowany o stanie zamówienia i ma możliwość zadecydowania o sposobie jego dalszej realizacji (zmiana lub anulowanie zamówienia).

6. Zgodnie z art.10 Ustawy z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów, Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego przedmiotu w ciągu 14 dni od daty zakupu, pod warunkiem, że przedmiot nie był w tym czasie używany. W takim przypadku zwracamy kwotę równą cenie zamówionego przedmiotu wraz z kosztami przesyłki.

7. Zwrot kosztów zakupu przedmiotu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotu nieużywanego i nieuszkodzonego. Sklep nie przyjmuje zwrotów zakupionych produktów przesyłką za pobraniem ani nie zwraca kosztów przesyłki zwrotnej.

Płatności

1. Brak zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy do końca drugiego dnia roboczego od złożenia przez Kupującego zamówienia lub brak odbioru osobistego przedmiotu w tym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia i zwrotem zarezerwowanego przedmiotu do Sklepu.

2. Możliwe są następujące formy zapłaty:
a) przelewem – po potwierdzeniu dostępności zamówionego przedmiotu przez Sprzedającego i wpływie pieniędzy na konto – zakupione przedmioty są pakowane i wysyłane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
b) gotówką – przy osobistym odbiorze towaru.

3. W tytule przelewu za zakupiony przedmiot należy podać Numer Zamówienia, który jest przesyłany w Potwierdzeniu zamówienia na adres e-mail Kupującego.

4. Nie wysyłamy zamówionych przedmiotów za pobraniem.

Wysyłka

1. Kupujący ma do wyboru następujące sposoby wysyłki:

Sposób wysyłki            Koszt wysyłki
Przesyłka kurierem DPD        16,00zł
Przesyłka do kraju Unii Europejskiej 38,0zł
Przesyłka poza Unię Europejską    indywidualna wycena

2. Wysyłka następuje po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku.

3. Realizacja wysyłki jest wykonywana nie później niż przed końcem następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku.

4. W przypadku wysyłki poza obszar Unii Europejskiej koszt wysyłki podlega indywidualnej wycenie i może być inny niż podany w tabeli.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

brusheswithlove.eu Online Shop Terms and Conditions

1. The owner of the online shop is BWL Ilona Dzierzęcka.
2. Company data:
BWL Ilona Dzierzęcka, ul. Esperanto 14 m. 21, 01-049 Warszawa, NIP 556 191 21 78
3. Bank account number:
61 1140 2004 0000 3502 7841 5792
4. The online shop is open 7 days a week, 24 hours a day.

Placing and execution of orders

1. To place an order, the Buyer is required to provide contact details (valid e-mail address, address for delivery, phone number).
2. By placing an order at the shop, the Buyer agrees to the terms and conditions contained in these regulations.
3. All priced quoted on the brusheswithlove.eu website are gross prices (they include VAT). Binding on the parties to the transaction is the price appearing next to the product at the time of placing the order by the Customer.
4. We issue an invoice for each purchased good. The invoice will be issued without the recipient’s signature. In accordance with the Regulation of the Minister of Finance of 27 April 2004, the invoice does not have to contain the signature of the recipient.
5. The order will be executed only if the item is available in the Shop. In case of unavailability of the item due to e.g. inventory mistake, the Customer is informed about the status of the order and may decide about its further execution (change or cancellation of the order).
6. According to Article 10 of the Act of 2 March 2000 on the protection of consumer rights, the Buyer has the right to return the purchased product within 14 days from the date of purchase, provided that the product is unused. In such case we reimburse the amount equal to the price of the ordered item, including shipping costs.
7. The purchase will be refunded within 7 days from the date of receiving the item in an unused and undamaged form. The Shop does not accept returns by means of cash on delivery shipments and does not reimburse the costs of return shipments.

Payments

1. If no payment is recorded on the Seller’s banking account by the end of the second business day following placing the order by the Buyer or the Buyer fails to collect the order in person within this period, the order is canceled and the reserved item is returned to the store.
2. The following forms of payment are available:
a) bank transfer – after confirming the availability of the ordered item by the Seller and registering payment on the account, purchased items are packed and shipped to the address indicated by the Customer in the order.
b) cash – personal collection of goods.
3. Order confirmation with an order number is sent to Customer’s e-mail. The Order Number is required to be given as a bank transfer description.
4. We do not send ordered items with cash on delivery.

Shipping

1. The following shipping methods are available:

Shipping method            Shipping cost
Shipping within Poland courier DPD  16,00zł / 4 EUR	 	 
Shipping inside the European Union  38,00zł / 10 EUR 	 	 
Shipping outside the European Union  Individual pricing	 	 

2. Shipping occurs after order confirmation is sent and payment is registered on the account.
3. Shipping is carried out no later than by the end of the next business day after registering payment on the account.
4. For shipping outside of European Union, the shipping cost is subject to individual valuation and may differ from the one shown in the table.

Final provisions

1. All personal data obtained in the course of the shop’s operation are confidential. According to the Data Protection Act of 29 August 1997, no data shall be disclosed in any case and in any form to any third party. According to this law, Customers have the right to review their personal data, correct it or request discontinuation of its processing.
2. In matters not regulated by these Regulations, the provisions of the Civil Code will apply.